Välkomna till årsmöte för Boa GK Olofström samt årsstämma för Boa GK Drift AB

Datum:    Onsdagen den 15 mars

Plats:       Restaurangen Boa

Tid:         19.00

Agenda:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
 8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det gångna räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av årsredovisning/årsbokslut samt disposition av resultatet.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 13. Val av
  1. Ordförande och ledamöter till styrelse
  2. Kommittéordföranden
  3. Revisorer
  4. Ordförande och ledamöter till valberedningen
  5. Ombud till GDF möte
 14. Behandling av förslag från styrelsen.
 15. Behandling av förslag från medlemmar.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga innan mötet under Medlem Login.

Välkomna!