ORGANISATION

Boa Golfklubb Olofström (bolag och klubb)
Boa Golfklubb Olofström är en ideell förening (Boa GK Olofström) som äger ett bolag (Boa GK Drift
AB) vilket ansvarar för driften av klubbens anläggning inklusive shop och Driving Range mm.
Restaurangen har tidigare hyrts ut till extern part men kommer att drivas i egen regi (Boa GK Drift
AB) under 2022.

Hur styrs Boa GK Olofström?

Klubben ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse. Styrelsen väljs av
medlemmarna vid klubbens Årsmöte.

Boa GK Drift AB ska verka enligt Aktiebolagslagen och sin bolagsordning. Det leds av en styrelse och
en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman och verkställande direktören utses av
bolagets styrelse.

Klubben äger samtliga aktier i Boa GK Drift AB. Klubbens ordförande företräder aktieägarna med
samtliga 10 000 röster vid bolagets stämma.

Medlemmarna i klubben får insyn i bolaget genom den sammanslagna budget för bolag och klubb
som presenteras och diskuteras på klubbens årsmöte samt de dokument som finns lagrade på
klubbens hemsida. (Intern medlemsinformation). Budgeten skall före årsmötet vara behandlad i
klubbens och bolagets styrelser.

Det är en uppgift för klubbens styrelse att se till att bolaget agerar i enlighet med Årsmötets
intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för klubben och att de följs upp
med formella beslut i bolaget. Omvänt gäller för styrelsen i bolaget att hålla klubbens styrelse
informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i klubbens styrelse. Detta
förfaringssätt underlättas av att klubbens ordinarie styrelseledamöter är samma personer som
ledamöterna i bolagsstyrelsen. Ytterligare ledamöter från medlemmar kan också förekomma i
bolagets styrelse, detta är dock inget krav.

Svenska golfförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar omfattar idrottslig verksamhet, inte
anläggningar. Boa Golfklubb Olofström och dess driftsbolags verksamheter regleras av stadgar
respektive bolagsordning.

I bolagsstyrelsen ingår:

 • Dan Hermansson        VD
 • Björn Borg                    Vice VD
 • Kjell-Åke Karlsson      Ledamot
 • Bodil Madisson            Ledamot
 • Lars Johansson           Ledamot
 • Mats Markström         Ledamot
 • Kurt-Åke Karlsson      Ledamot
 • Leif Jönsson                 Ledamot
 • Peter Magnusson        Ledamot

I ideella föreningens styrelse ingår:

 • Dan Hermansson        Ordförande
 • Bodil  Madisson           Vice Ordförande
 • Kjell-Åke Karlsson      Sekreterare
 • Björn Borg                    Ledamot
 • Lars Johansson           Ledamot
 • Mats Markström         Ledamot
 • Kurt-Åke Karlsson      Ledamot
 • Leif Jönsson                 Ledamot
 • Peter Magnusson        Ledamot
 • Thomas Andersson    Suppleant
 • Kenth Andersson        Suppleant