Hej!

Efter en sommar, sett ur ett golfperspektiv, som varit fantastiskt fin så har nu hösten gjort sitt inträde. Förhoppningen är att vi får en vädermässigt lika fin höst som även denna inbjuder till mycket golfspelande.

Tänkte ge Er en kort uppdatering kring läget i klubben och väljer då som vanligt att börja med:

Banan

En viktig del för att kunna hålla banan i fint skick är att vi har en bevattningsanläggning som fungerar och att vi har välfyllda dammar.

Vad gäller det förra så har det krävts en del åtgärder. Exempelvis så har styrsystemet behövts ses över. Vi har även bytt ut ett antal trasiga/ej så ändamålsriktiga spridare.

Arbetet med att reparera de torrskador som uppstod på banan p.g.a. vattenbristen under fjolåret har fortgått under sommaren och kommer även att fortgå under hösten.

Ett problem som många lyft fram av medlemmar och greenfeegäster är mängden av maskrosor, groblad och klöver som finns på banan.

Torkan förra året gjorde att oönskad växtlighet fick ännu bättre möjlighet att etablera sig. Vi har nu kommit till en nivå som upplevs störande och ger oss en kvalitetsmässigt sämre bana.

Att inte spruta mot dessa oönskade växter har sin grund i att klubben tog ett beslut om att vara en ”giftfri bana” under en 3-årig prövotid med start i september 2015, och att under denna period inte använda några kemiska bekämpningsmedel.

Beslutet baserades på att vi inte fick bespruta med de preparat ansökan omfattade, samt de krav som ställdes vid punkten för ansökan kring hanteringen av preparaten.

Bankommittén har diskuterat hur vi skall komma tillrätta med ogräsproblemet. De medel som står till buds är gödning och vertikalskärning.

Bedömningen är dock att detta inte kommer att räcka för att komma tillrätta med problemet och därav har bankommittén rekommenderat styrelsen att ansöka hos Miljöförbundet Blekinge Väst om att få tillstånd att använda tillväxthämmande medel på banan, samt göra de investeringar som föreskrivs för att erhålla ett tillstånd.

På senaste styrelsemötet i september beslutade styrelsen att gå på bankommitténs förslag och ansöka om erforderliga tillstånd.

Inriktningen skall dock även fortsättningsvis vara att klubben skall verka för att så långt som möjligt begränsa användningen av tillväxthämmande medel på banan och kring klubbhusområdet.

Problemet med svampsjukdomen ”dollarspot” har även detta år drabbat oss.

Svampsjukdomen drabbar greenerna och tyvärr finns ännu inga bra bekämpningsmedel på marknaden som kan användas, varken förebyggande eller då man fått angreppen.

För att få bukt med ”dollarspoten” har vi besprutat greenerna med rekommenderade biologiska godkända bekämpningsmedel, samt bearbetat greenerna med extra gödning, vältning, vertikalskärning och stödsådd.

Från medlemshåll har vi fått in en del synpunkter utöver ovanstående beskrivna problem. Bl.a. att vissa fairways blivit för smala samt att man bör klippa upp fairway närmare tees på vissa hål. Det har även påtalats att vi bör förbättra kvalitén på våra tees då de efter fjolårets torka inte återhämtat sig och för närvarande inte har en kvalitetsnivå som man kan förvänta sig.

Vi tar åt oss framförda synpunkter och ambitionen är att till nästa säsong ha åtgärdat framförda synpunkter så långt som är möjligt.

Drivingrange och klubbhusområde

Arbetet med att erbjuda en bättre yta för bunkerträning och pitchning/chippning har varit efterönskad. I förra veckan togs cementplattorna bort och ersattes med matjord som sedan besåddes. Borttagna plattor återanvänds och läggs nu utanför klubbhuset. Förhoppningsvis så kommer sedan ett skärmtak under hösten att byggas över där plattorna placerats.

Medlemsundersökning

Klubben har under året anslutit sig till Svenska Golfförbundets enkätverktyg Players 1st.

Ett antal av er har fått möjlighet att delta i denna enkätundersökning som har till syfte att få en uppfattning om medlemmarnas synpunkter och upplevelser av klubben.

Undersökningen delas upp i tio olika områden: bana, klubbliv, restaurang, kiosk, träningsområden, shopen, träning, ledning, service och upplevelser samt medlemskap och avgifter. Dessutom får varje klubb en ”ambassadörspoäng” efter hur villiga medlemmarna är att rekommendera klubben.

För Boa GK Olofström del är ambassadörspoängen 61 på en skala 1 till 100, vilket är en bit över riksgenomsnittet på 45.

Glädjande nog ligger klubben i topp i länet när det gäller områdena restaurang, kiosk, ledning, service och upplevelser samt medlemskap och avgifter

Däremot finns det förbättringar att göra i kategorierna träningsområden, shopen och träning.

När det gäller banan är omdömena övervägande positiva, men det finns två områden där betyget är lägre än snittet, bunkrar och skicket på fairways.

Styrelsen och medlemskommittén kommer fortsätta att analysera materialet och sedan, med det som underlag, försöka vidta åtgärder för att förbättra de områden där betyget inte är fullt så bra.

Ekonomi

Tittar man in på intäkts- respektive utgiftssidan efter augusti månads bokslut kan man kommentera följande:

Intäktsidan:
• Medlemsintäkter
Ligger på budgeterad nivå.
• Greenfee
Gentemot föregående år har antalet gäster ökat med ca 300 st.
Ligger på budgeterad nivå
• Sponsor intäkter
Lite mindre än budgeterad nivå.
• Övriga intäkter
Ligger på budgeterad nivå

Utgiftssidan:
Följer i stort sett budgeterad nivå.

Sammantaget pekar det i nuläget mot att vi hamnar på ett resultat kring bugeterad nivå på ca 100 000 kr.

Nya Golfare

Ett antal prova-på-aktiviteter har genomförts under sommarmånaderna.

Traditionsenligt hade vi besök av alla sjundeklassare i Olofström, ca ett 70-tal.

Alltid trevligt att träffa ungdomarna och kunna erbjuda ett alternativ till fritidssysselsättning.

Målet är att öka antalet ungdomar i klubben och vi tror detta är en bra aktivitet för att uppnå detta.

Vad gäller utbildning till grönt kort har ett 25-tal genomgått detta hittills denna säsong.

Restaurang

Fr.o.m. 1 oktober kommer restaurangen att dra ned på öppettiderna.

Vilka tider som gäller för restaurang och kiosk kan du se klubbens hemsida.

/ Peter Magnusson, ordförande