Välkomna till Årsmötet torsdag 26 mars 19:00.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
§ 10. Föredragning av revisionsberättelse
§ 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13. Fastställande av 2020 års budget
§ 14. Val
§ 15. Behandling av förslag från styrelsen
§ 16. Behandling av motioner
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötet avslutande

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att ta del av under Medlem Login innan mötet.

Varmt Välkomna!