Välkomna till medlemsmötet på Boa GK Olofström onsdag 18 november 19:00.

Som det ser ut just nu så kommer Medlemsmötet på Boa GK Olofström att genomföras som planerat.

P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 så kommer vi dock att vänta till dagen innan (tisdag 17/11) med att ge definitivt besked om mötet kan hållas. Om mötet ställs in kommer det att meddelas både här på hemsidan och via e-post.

För att snabba på mötet och säkerställa så att alla närvarande har så lite kontakt som möjligt med varandra, kommer all information under ”§ 8. Information om klubben och golfbanan” att läggas ut under Medlem Login istället för att redovisas muntligt.

Om någon uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber, eller tillhör någon av riskgrupperna, är det oerhört viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma från mötet.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Information om klubben och golfbanan
§ 9. Beslut om medlemsavgifter för 2021
§ 10. Mötets avslutande

/ Styrelsen Boa GK Olofström