Välkomna till Årsmöte för Boa GK Olofström och Årsstämma för Boa GK Drift AB torsdag 25 mars 19:00.

Mötet sker i år digitalt via Microsoft Teams.

Länk skickas ut via e-post dagen innan mötet efter att föranmälan gjorts till kansliet på boagk@oktv.se eller 0454-43366.

Föranmälan bör göras senast två dygn i förväg (tisdag 23 mars 14:00).

.

Här följer lite information om hur det rent praktiskt kommer att gå till…

Logga gärna in på mötet en liten stund i förväg för att kontrollera så att tekniken fungerar. Innan mötet är det också bra att läsa på om Microsoft Teams och hur man använder sig av de olika verktygen. Mer information finns här… Videoutbildning för Microsoft Teams – Office-support

Lite mer allmän information om hur det går till att medverka på ett digitalt möte finns här… Praktisk info till dig som delegat – Riksidrottsförbundet (rf.se)

Det är även bra att ta del av årsmöteshandlingarna i förväg och komma så väl förberedd som möjligt. Handlingarna finns att ta del av här… Medlem Login – Boa GK Olofström

Under själva mötet är det viktigt att ha mikrofonen avstängd så att det bara är den som har blivit tilldelad ordet som talar. Vill man komma till tals så finns det dels en funktion för att räcka upp handen och en chatt där man kan skriva in sitt ärende eller sin fråga. Mötesordförande tillsammans med moderatorn ansvarar sedan för att fördela ordet.

Har ni andra frågor eller funderingar kring mötet så går det bra att kontakta någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här… Styrelse & Kommittéer – Boa GK Olofström

.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret
§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det gångna räkenskapsåret
§ 10. Föredragning av revisionsberättelse
§ 11. Fastställande av årsredovisning/årsbokslut samt styrelsens förslag av disposition av årets resultat
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret
§ 14. Fastställande av budget samt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
§ 15. Val
§ 16. Behandling av förslag från styrelsen
§ 17. Behandling av motioner
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Mötet avslutande

Välkomna!