Välkomna till Årsmöte för Boa GK Olofström och Årsstämma för Boa GK Drift AB söndag den 20 mars kl. 14.00.

 

 • 1. Mötets öppnande
  § 2. Fastställande av röstlängd
  § 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
  § 4. Fastställande av dagordning
  § 5. Val av mötesordförande
  § 6. Val av mötessekreterare
  § 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
  § 8. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret
  § 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det gångna räkenskapsåret
  § 10. Föredragning av revisionsberättelse
  § 11. Fastställande av årsredovisning/årsbokslut samt styrelsens förslag av disposition av årets resultat
  § 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  § 13. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret
  § 14. Fastställande av budget samt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
  § 14. Val
 • 15. Förslag ändrade stadgar
 • 16. Behandling av förslag från styrelsen
  § 17. Behandling av motioner
  §18. Övriga frågor
  § 19. Mötet avslutande

 

 

Årsmöteshandlingar inkl. förslag till ändrade stadgar kommer att finnas tillgängliga före mötet under Medlem Login.