Välkomna till Årsmöte för Boa GK Olofström och Årsstämma för Boa GK Drift AB torsdag 25 mars 19:00.

Mötet kommer i år att ske digitalt via Microsoft Teams.

Länk skickas ut via e-post några dagar i förväg efter att föranmälan gjorts till kansliet på boagk@oktv.se eller 0454-43366.

Föranmälan bör göras senast två dygn i förväg (tisdag 23 mars 14:00).

Mer information och hur det rent praktiskt kommer att gå till meddelas i god tid innan mötet.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret
§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det gångna räkenskapsåret
§ 10. Föredragning av revisionsberättelse
§ 11. Fastställande av årsredovisning/årsbokslut samt styrelsens förslag av disposition av årets resultat
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret
§ 14. Fastställande av budget samt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
§ 15. Val
§ 16. Behandling av förslag från styrelsen
§ 17. Behandling av motioner
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Mötet avslutande

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga innan mötet under Medlem Login.

Välkomna!