Välkomna till medlemsmötet på Boa GK Olofström torsdag 18 november 19:00.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Information om klubben och golfbanan
§ 9. Beslut om medlemsavgifter för 2022
§ 10. Mötets avslutande

Varmt Välkomna!